Trefwoordenlijst

ADD: een aandachtsstoornis zonder hyperactiviteit
ADHD: een aandachtsstoornis met hyperactiviteit
ADI: activerende directe instructie
ASS: autismespectrumstoornis
A-stroom: voor leerlingen met een getuigschrift van het basisonderwijs
BaSO-fiche: een formulier met meer uitgebreide informatie dan het schoolrapport
BKD-leerkrachtmodel: binnenklasdifferentiatie realiseren
B-stroom: voor leerlingen zonder getuigschrift van het basisonderwijs
compenserende maatregelen:compenserende maatregelen waarbij de school orthopedagogische of orthodidactische hulpmiddelen aanbiedt waardoor de doelen vastgelegd voor de leerling bereikt kunnen worden
curriculum: de inhoud van een opleiding
crossectionele studie dit is een studie die verloopt op één en hetzelfde tijdstip van een groep.
DCD: een stoornis in de coördinatie-ontwikkeling van de bewegingen.
decretale verankering: vastzetten in een decreet
deductieve analyse: bij een deductieve aanpak laten ze zich bij de data-analyse leiden door theoretische veronderstellingen
differentiatie: manier waarop een leerkracht omgaat met de verschillen tussen de leerlingen
dispenserende maatregelen: maatregelen waarbij het kind vrijstelling krijgt van bepaalde taken of vakken of anders gezegd maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappelijk curriculum
disproportioneel: onevenredig
dominante vooronderstelling: Meest uitgesproken denkbeeld die men vaststaand aanneemt als grondslag van een redenering
externaliserende problematiek het kind of de jongere heeft te weinig controle over hun eigen emoties, waardoor ze problemen krijgen met de maatschappij of andere mensen. Het gedrag dat hieruit voortvloeit kan agressiviteit of ongehoorzaamheid zijn
gepreconfigureerd: vooraf samengesteld
GES gedrags- en emotionele stoornis
GON-ondersteuning: begeleiding geïntegreerd onderwijs
GTB: gespecialiseerde trajectbepaling-en begeleiding
handvest: een verdrag
HGD: handelsgericht diagnostiek traject
IAC: individueel aangepast curriculum
ION:bij Inclusief of Integratieonderwijs volgen leerlingen met een beperking les in het gewone onderwijs. In de praktijk gaat het dikwijls om leerlingen met een verstandelijke beperking uit type 2. De leerlingen volgen een aangepast traject en krijgen extra begeleiding. Hoofddoel van inclusief onderwijs is de participatie en de sociale integratie van de leerling.
inclusief onderwijs: gewone onderwijsinstelling die openstaat voor alle leerlingen
internaliserend gedrag wat internaliserend gedrag typeert, is dat men zich in feite terugtrekt. Men tracht de eigen emotie te controleren, waardoor men verschillende uitingen hiervan vertoond, namelijk: depressieve neigingen, zich angstig voelen of klachten die van psychosomatische aard zijn. Dit kan men eigenlijk herkennen als dit een problematiek wordt, het is een manier hoe kinderen/jongeren omgaan met stress en diverse emoties.
impairment effects: negatieve effecten
implementatie: een proces van diverse activiteiten en maatregelen
meesterschap: of anders gezegd recht op redelijke aanpassingen. Het gaat om één van de krachtlijnen van het M-decreet. De M van M-decreet staat voor Maatregelen: het gaat om de volgende M’s die de krachtlijnen of de operationele doelstellingen van het M-decreet worden genoemd: Meer inclusief onderwijs, Modernisering, Mindshift, Meesterschap en Middelen voor Meesterschap.
ontsproten: ontstaan
ontwikkelingsdysfasie: een stoornis in spraak en taal
OVSG-toets: een alle-talenten-toets voor het zesde leerjaar om doelen voor de eindtermen te bepalen
participatieladder: hiërarchie van participatievormen gerangschikt naar mate waarin participatie binnen de maatschappij mogelijk is
Protocol: Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeen-schapscommissie ten gunste van de personen met een handicap Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Memorie van toelichting. In dit protocol streven de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen die de bevoegdheid delen voor het beleid inzake personen met een handicap naar de maatschappelijke en professionele inschakeling van personen met een handicap
rasse schreden: naderende stappen
ratificeerde: officïele bekrachtiging van een internationaal verdrag
reactief gedrag dit is gedrag die voorkomt wanneer de persoon zich laat leiden door zijn of haar omgeving. Dit betekent specifiek dat de productiviteit laag is waardoor men de eigen doelen niet bereikt.
redelijke aanpassingen:het M-decreet bepaalt dat “in het bijzonder voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften op grond van specifieke onderwijskundige argumenten de vorming van een bepaald structuuronderdeel gedurende een deel of het geheel van het schooljaar aangepast wordt door het doen van gepaste of redelijke aanpassingen. Dit kunnen remediërende, compenserende of dispenserende maatregelen zijn die worden opgemaakt door de klassenraad, het CLB en de ouders. De specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en de onderwijsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal.
reflexief: wederkerend, bespiegelend
self-efficacyindien personen geloven in hun eigen kunnen, zullen ze zich algemeen meer gemotiveerd voelen om zich in te zetten waar zij zich voor willen inzetten. Dit heeft te maken met het positief inschatten van hun eigen bekwaamheid en zelfvertrouwen
SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden
sticordimaatregelen: diverse maatregelen om leerachterstand te vermijden bij leerlingen met een beperking of leermoeilijkheden
substantieel: hoofdzakelijk
uitgekristaliseerd: afscheiden tot diverse vormen