Specialistenlijst
 • Arnstein Sherry

Auteur van het boek 'Ladder of Citizen Participation'. Sherry Arnstein was onder meer tewerkgesteld bij het National Center for Health Services research,
National Health Council en American Association of Colleges Osteopathic Medicine.

 • Boeve Lieven

Hij is directeur-generaal bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • Coubergs Catherine

Ze is werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze schreef samen met Struyven Katrien het boek ‘binnenklasdifferentiatie leerkansen voor alle leerlingen’. Ze geeft ook vormingen rond differentiatie in het onderwijs.

 • Demaertelaere Y.

Is bestuurder-sectorverantwoordelijke onderwijs bij de Broeders van Liefde. Als senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie denkt samen met organisaties na over hoe we het werk slimmer kunnen organiseren.

 • Cheah

Charissa S L Cheah werkt aan de universiteit van Maryland in Baltimore op de afdeling van psychologie als domein gebied. Wat Cheah voornamelijk onderzoekt, is het gebied van ouders en kinderen, opvoeding van kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Ze staat hierbij ook stil bij het culturele aspect.

 • D'Espallier Annelies

Annelies D’Espallier studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen met een masterjaar aan de ULg in Luik. Sinds 2011 werkt aan de KU Leuven op het Instituut voor Constitutioneel Recht. Haar doctoraatsproefschrift getiteld “Redelijke aanpassingen, proportionaliteit en de rol van de rechter” ging over het antidiscriminatierecht met als belangrijkste focus de rechten van personen met een beperking. Ze voert nog steeds onderzoek binnen dit thema.

 • De Schauwer Elisabeth

Elisabeth De Schauwer is doctor-assistent aan Universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek. Ze maakt daar deel uit van de onderzoeksgroep rond Disability Studies. Haar onderzoek focust op de transformatie van wat het betekent om ‘anders’ te zijn en de hegemonie van normativiteit. Ze werkt nauw samen met kinderen, ouders en scholen in de praxis van inclusief onderwijs. In 2005 voerde zij samen met Kathleen Mortier een eerste onderzoek uit in Vlaanderen naar de praktijk van inclusief onderwijs. In 2011 schreef zij samen met Inge Van de Putte en Caroline Vandekinderen een boek rond het perspectief van leraren in kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze legt zich zowel toe op activisme, lesgeven als onderzoek. Zij is expert bij European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

 • De Vroey Annet

Zij is doctor in de Psychologie en de Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven. Voordien werkte ze bij de vzw Gezin en Handicap, Brussel. Zij is opleidingshoofd van de Bachelor-na-Bachelor programma's en Postgraduaten Groep Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg.

 • Domingo Anna

Anna Domingo heeft Sociologie gestudeerd in Madrid, en Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Ze is projectleider bij ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’.
Tevens organiseert ze trainingen en workshops en voert de tweejaarlijks Monitor Burgerparticipatie uit.

 • Edelenbos Jurian

Jurian Edelenbos is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Hij is tevens Wetenschappelijk Directeur bij IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) en Programmadirecteur van het
Internationale AiO Programma Urban Governance and Development.

 • Engels Nadine

Professor aan de Vrije Universiteit Brussel.

 • Gazelle

Heidi gazelle doet onderzoek naar mensen die in de vroege adolescentie zitten, specifiek onderzoekt ze de context van het individu en het individu zelf om te weten te komen hoe angst bij kinderen tot stand komt en verlegenheid binnen zichzelf en de peergroep waar zij aanwezig zijn.

 • Gheysen Tine

Ze is werkzaam bij het VCLB met als specialiteit buitengewoon onderwijs, specifieke noden.
Ze is licentiaat pedagogische wetenschappen.

 • Gheyssens Esther
 • Hubrecht Veerle

Ze is werkzaam als pedagoge bij de pedagogische begeleidingsdienst GO en ze is klinisch psycholoog bij Dilopsy BVBA. ze heeft naast haar licentiaat klinische psychologie nog enkele korte omscholingen gevolgd waaronder Synergy en Itam.

 • Jansegers Katrijn

Ze is orthopedagoog en sinds 2007 medewerker aan de Arteveldehogeschool. Ze is tevens ook werkzaam in het buitengewoon onderwijs sinds 2005.

 • Kenneth H. Rubin

Rubin is een bekende auteur, die eerder ook een boek geschreven heeft die op nummer één staat, namelijk: ‘Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process’. Hij is iemand die ook investeert beginnende organisaties. Daarnaast heeft hij meerdere bedrijven gecoacht om op een effectieve en economische manier te functioneren.

 • Laeremans Joost

Hij is stafmedewerker bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • Ladd

Gary Ladd is een professor psychologie. Zijn onderzoek gaat vooral over de relaties tussen jongeren en hoe zij als peergroep zich verhouden tegenover elkaar. Waar zijn interesse vooral situeert is wat de succesfactoren kunnen zijn voor de ontwikkeling van een kind, de invloed van familie en peergroep, percepties en huidige relaties die de toekomst van het kind kunnen beïnvloeden.

 • Laura Liljequist

Laura Liljequist richt zich voor haar interesseveld tot volwassenen die ADHD hebben. Daarnaast bekijkt ze ook welke perceptie mensen hebben op hun eigen mentale stoornis en hoe zij deze symptomen zelf beleven

 • Meirsschaut Mieke

Werkt bij de Arteveldehogeschool.

 • Mortier Kathleen

Onderzoeker bij de werkgroep Inclusie aan de Universtiteit van Gent.

 • Nussbaum Martha

Ze is filosofe en heeft samen met Amartya Sen de theorie ‘Capability approach’ ontwikkeld.

 • Pameijer Noëlle

Noëlle studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Amsterdam. ze werkt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs Unita en in het speciaal basisonderwijs. ze past handelsgericht werken toe op de werkvloer.

 • Peeters Jan

Jan Peeters is tewerkgesteld bij de Universiteit van Gent, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en algemeen coördinator bij
VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen).
Hij is actief als consultant voor Unicef CEE/CIS Regionaal Kantoor om de kwaliteit van de kleuterscholen in diverse landen te analyseren.

 • Petry Katja

Prof. Dr. Katja Petry beëindigde haar studies pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, aan de KULeuven. Ze behaalde haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen in 2006. Katja Petry is momenteel als professor verbonden aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven. Zij is gespecialiseerd in het domein van onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Haar onderzoek focust op het academisch en socio-emotioneel functioneren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het onderwijssysteem inzake specifieke onderwijsbehoeften in Vlaanderen, maar ook in de internationale context.

 • Robert J. Coplan

Coplan is een onderzoeker die zijn vakterrein voornamelijk gespecialiseerd heeft op het gebied van kinderen. Hierbij wilt hij bij kinderen nagaan hoe het komt dat verlegenheid ontstaat, angst bij kinderen, of kinderen die zichzelf terugtrekken. Dit allemaal onderzoekt hij over verschillende culturen. Bovenstaand gedrag die voorkomt bij kinderen legt hij onder de loep aan de hand van een kosten-baten analyse, wat dit voor de kinderen specifiek oplevert.

 • Renk

Kimberly Renk richt haar onderzoek naar kinderen van zes jaar of jonger. Ze bekijkt welke invloed het heeft op het kind als er een verandering is in de zorg van bijvoorbeeld mensen die zorg dragen voor het kind. Dit heeft ook invloed op het kind zelf, trauma’s bij kinderen, de band tussen het kind en de ouders.

 • Schuermans Koen

Koen is werkzaam binnen de pedagogische begeleidingsdienst van het GO-onderwijs als stafmedewerker.

 • Struyf Elke

Ze is hoofddocent onderwijskunde aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze geeft les in de Specifieke Lerarenopleiding (onder meer het opleidingsonderdeel ‘Leerlingenbegeleiding’) en is lid van de onderzoeksgroep ‘Research in Education and Professional Development’.

 • Struyven Katrien

Prof. dr. Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

 • Van Acker T.
 • Van Hove Geert

Hij is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij is gespecialiseerd in orthopedagogiek en in onderwijs aan kinderen met specifieke noden.

 • Van Beukering Tania

Ze is als adviseur werkzaam bij onderwijsadviseurs en werkt zelfstandig. ze heeft pedagogische en onderwijskundige wetenschappen gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam.

 • Vanpeperstraete Lies

Is orthopedagoog en is sinds 2007 medewerker aan de Arteveldehogeschool.

 • Van den Berg Dolf

Dolf Van den Berg ontwikkelde het AVI-pakket in de jaren 70 en behaalde hiermee zijn doctorsgraad aan de universiteit van Utrecht.
Vanaf januari 2013 werkt hij samen met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken en met het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs.
Naar aanleiding hiervan schreef hij onder meer het boek: “Jezelf zijn. Over autonomie in het onderwijs” (2014).

 • Van den Broeck Wim

Hij is doctor in de Psychologie. Hij is professor aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen VUB . Hij doceert daar onder andere Ontwikkelingspsychologie, Theoretische en historische grondslagen van de psychologie en hij doet aan onderzoek en publiceerde al meerdere artikels en onderzoeken.

 • Vanobbergen Bruno

Kinderrechtencommissaris sinds 2009.

 • Verbruggen Machteld

Machteld Vebruggen promoveerde aan KU Leuven tot doctor in de rechten met een thesis over Europees onderwijsrecht. Ze is nadien docent geweest aan de UCL en aan de UA. Gedurende 8 jaar was zij directeur strategisch beleid aan de Karel de Grote-Hogeschool. Nu is zij directeur aan de Thomas More Hogeschool Mechelen en doceert ze ook “Recht en ondernemen”.

 • Verschueren Karine

Zij is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen KU Leuven en tevens coördinator van Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context.