Juridische En Maatschappelijke Context
 • 31 maart 1949: Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (10 december 1948). Belgisch Staatsblad, 1948121050.
 • 10 juni 1994 : UNESCO Salamanca statement and framework for action on special needs education, UNESDOC ED.94/WS/18 (1994).
 • 25 februari 1997: Decreet basisonderwijs (17 april 1997). Belgisch Staatsblad, 8972.
 • 15 juli 1997 : Decreet houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren. Belgisch Staatsblad, 1997036204.
 • 1 december 1998: Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding (10 april 1999). Belgisch Staatsblad, 11820.
 • 11 september 2003: omzendbrief geïntegreerd onderwijs, www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13422.
 • 25 februari 2003: Wet ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (17 maart 2003). Belgisch Staatsblad, 2003012105.
 • 13 december 2006: Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van 13 december 2006, United Nations Treaty Series, vol. 2515, nr. 44.910.
 • 10 mei 2007: Omzendbrief toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs, www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13865.
 • 19 juli 2007: Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie ten gunste van de personen met een handicap. (20 september 2007). Belgisch Staatsblad, 2007023335.
 • 15 mei 2009: Omzendbrief ondersteuning van leerlingen/studenten met een auditieve handicap in het gewoon voltijds secundair en hoger onderwijs, www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14091.
 • 3 juli 2009: Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de centra voor leerlingenbegeleiding (3 september 2009). Belgisch staatsblad, 60579.
 • 17 december 2010: Besluit van de Vlaamse regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs( 24juni 2011). Belgisch Staatsblad, 37028.
 • 21 november 2013: Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Stuk 2290. PDF-document. Geraadpleegd op 30 maart 2018, op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2290-1.pdf
 • 21 januari 2014: Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school. Stuk 2421. Geraadpleegd op 30 maart 2018, op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2013-2014/g2421-1.pdf
 • 21 maart 2014: Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (1) (28 augustus 2014). Belgisch Staatsblad, 2014035613.
 • 21 maart 2014: Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Geraadpleegd via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/
 • 19 augustus 2014: Wet op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs. (6 juli 1970). Belgisch Staatsblad, 2014000530.
 • 13 februari 2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en van het attest bij het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (3 april 2015). Belgisch Staatsblad, 2015035322.
 • 8 mei 2015: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 3 in het buitengewoon secundair onderwijs (4 juni 2015). Belgisch Staatsblad, 2015035672.
 • 10 juli 2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Belgisch Staatsblad, 54674.
 • 10 juli 2015: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (25 augustus 2015). Belgisch Staatsblad, 2015036070.
 • 5 mei 2017: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs (23 mei 2017). Belgisch Staatsblad, 2017030348.